đấu giá

Thông báo đấu giá tài sản - Số: 162/TB-ĐGTS

Thông báo đấu giá tài sản - Số: 162/TB-ĐGTS

0
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá: - Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.