nội trợ

Phụ nữ và tiêu dùng

Phụ nữ và tiêu dùng

0
Một gia đình hạnh phúc cần có nhiều thứ, trong đó điều rất quan trọng là người “nội tướng” có phải là người tiêu dùng thông minh không?