quyen quan

Bìa sách Lịch sử Nam kỳ thuộc Pháp (từ sơ khởi đến năm 1883), Ninh Xuân Thao dịch, MaiHaBooks và NXB Thế giới ấn hành năm 2021
 /// Ảnh: Nguyễn Quang Diệu

Lịch sử Nam kỳ thuộc Pháp

0
Lịch sử Nam kỳ thuộc Pháp (từ sơ khởi đến năm 1883) là công trình nghiên cứu tiên phong của nhà sử học người Pháp Prosper Cultru về vùng đất phía nam của Việt Nam, về cuộc xâm chiếm Nam kỳ, và xứ Nam kỳ thuộc địa dưới thời chính quyền quân sự, dân sự do người Pháp thiết lập.