đóng thuế

Hai tháng hoàn thuế được hơn 3.300 tỉ đồng

Hai tháng hoàn thuế được hơn 3.300 tỉ đồng

0
Theo báo cáo của Tổng cục thuế, tính đến ngày 26.3.2017, toàn ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra 4.089 doanh nghiệp (DN) với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 3.206 tỉ đồng, từ đó nộp vào ngân sách nhà nước hơn 2.000 tỉ đồng.