Xây dựng thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực

0 Thanh Niên Online

(Trích phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI) Sáng qua 27.4, phiên họp toàn thể Đại hội (ĐH) Đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã diễn ra. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Bí thư Trung ương Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, lãnh đạo Hội LHTN VN qua các thời kỳ đã tham dự. Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa mừng ĐH.

Xây dựng thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực

... Thế hệ thanh niên ngày nay đã kế tục xứng đáng truyền thống hào hùng của Đảng, của dân tộc, của các thế hệ thanh niên đi trước, thực sự là thế hệ thanh niên thời kỳ mới, có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu...

“Đảng ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người; coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.

Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người; coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Tại Đại hội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng thanh niên VN bức trướng mang dòng chữ: “Thanh niên VN xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, Đảng ta chủ trương tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên VN giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành công dân tốt của đất nước. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh. Bản thân thanh niên phải nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu không ngừng...

3 cuộc vận động:

Thanh niên sống đẹp - sống có ích. Mục tiêu: Cổ vũ thanh niên sống có ước mơ, hoài bão, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 2 chương trình cụ thể là Thanh niên với bản sắc văn hóa dân tộc và Thanh niên với pháp luật.

Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Mục tiêu: Khơi dậy, cổ vũ và phát huy tinh thần tình nguyện, tính tích cực xã hội của thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn...

Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Mục tiêu: Cổ vũ thanh niên học tập, nghiên cứu, rèn luyện, chủ động lập thân, lập nghiệp, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

2 chương trình:

Khi Tổ quốc cần. Mục tiêu khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua các công trình, phần việc thanh niên và nhiều hình thức hoạt động xã hội.

Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Mục tiêu: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Báo cáo trước ĐH đã nêu lên những mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới với các nội dung và giải pháp chính. Tôi biểu thị sự nhất trí cao và đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Hội LHTN VN cần tiếp tục đi sâu, đi sát, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên, làm cho mọi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của cả thế hệ thanh niên hiện nay trước Tổ quốc, trước nhân dân. Trên cơ sở đó, giúp thanh niên xác định động cơ, mục đích lao động đúng đắn, xây dựng lối sống lành mạnh, sống đẹp, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, sống có lý tưởng, ra sức rèn đức, luyện tài, sáng tạo trong học tập, công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; bằng những việc làm cụ thể, tích cực tham gia cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Thứ hai, cần ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, gắn chặt hoạt động của mình vào lợi ích của đất nước, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát huy rộng khắp phong trào tình nguyện đang được tuổi trẻ hưởng ứng và xã hội hoan nghênh, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên. Đặc biệt, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, năng động, quyết đoán, nắm bắt và tranh thủ thời cơ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước. Chủ động đảm nhận thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi Đảng, Tổ quốc và nhân dân yêu cầu.

20 gương mặt thanh niên tiêu biểu được tuyên dương

PGS-TS Bùi Thế Duy (1978); anh Nguyễn Xuân Bắc (1976); anh Nguyễn Công Hùng (1982); anh Nguyễn Hữu Thuận (1974); PGS-TS Dương Tấn Nhựt (1967); PGS-TS Nguyễn Đức Khương (1978); Tiến sĩ Mai Hữu Tín; anh Phạm Viết Khiết (1981); anh Trần Ngọc Toản (1980); anh Vũ Văn Huyện (1983); Thượng tọa Thích Thanh Phong; chị Ngô Thị Thúy Hằng (1976); anh Lê Hồng Thủy (1983); anh Nguyễn Ngọc Sơn (1979); anh Nguyễn Xuân Nghiễm (1982); anh Nguyễn Vĩnh Tiến (1974); chị Vũ Minh Châu (1991); anh Nguyễn Văn Duy (1987); anh A Ting Tinh (1984); chị Thị Sóc Kha (1979).

Thứ ba, phải xây dựng Hội LHTN VN vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Hội LHTN VN cần tham gia đề xuất cho Đảng, Nhà nước những chủ chương, chính sách phù hợp về thanh niên. Hoạt động của Hội phải bao quát các tầng lớp thanh niên trong xã hội, tại các vùng, miền cả nước. Đồng thời, Hội cần tăng cường hoạt động quốc tế theo đúng đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác với thanh niên các nước trên thế giới. Làm được như vậy, tổ chức hội sẽ thực sự trở thành mặt trận đoàn kết của thanh niên, là tổ chức đại diện cho quyền lợi của thanh niên, tạo nên nguồn lực hùng mạnh của đất nước...

Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, đoàn thể, chính quyền và toàn xã hội luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn, Hội và tuổi trẻ rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước...

Chúc thế hệ thanh niên của chúng ta luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Xây dựng thế hệ thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực - ảnh 1

Tổ chức tốt các cuộc vận động

Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong các hoạt động của Hội, mỗi cán bộ Đoàn và đoàn viên đều phải làm tốt công tác Hội, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, thực hiện tốt phương châm: Đoàn mạnh, Hội rộng, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên trong tổ chức và hoạt động của Đoàn, của Hội; chủ động lựa chọn những cán bộ Đoàn ưu tú tham gia công tác Hội ở các cấp, quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất và định hướng nội dung hoạt động để Hội LHTN VN ở các cấp tổ chức tốt các cuộc vận động, các chương trình công tác nhằm tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lâm Phương Thanh -  Bí thư thường trực T.Ư Đoàn

Tuổi trẻ ngoài nước khát vọng được giao trách nhiệm

Thế giới đã đi vào nền kinh tế tri thức từ rất lâu. Tuổi trẻ ngoài nước đa phần là trí thức trẻ, có khát vọng được làm việc, được giao trách nhiệm. Vậy cơ chế giúp đỡ, hỗ trợ và hướng về đất nước như thế nào? Mặc dù nước ta đang trong giai đoạn phát triển, cần phải đào tạo và gửi đi đào tạo nhiều cán bộ, nhưng tôi vẫn tâm niệm là cần phải ưu tiên và quan tâm sử dụng đúng và hiệu quả lực lượng thanh niên ngoài nước, có trình độ chuyên môn tốt, đã có kinh nghiệm công tác với cộng sự quốc tế và luôn “ưu tư” với sự phát triển của nước nhà. Có thế, anh em mới có động lực phấn đấu cho mục tiêu chung.

PGS - TS Nguyễn Đức Khương - Giảng viên Tài chính tại Học viện Thương mại Paris

Không đầu hàng bất kỳ khó khăn nào

Theo tôi cách thức dễ nhất để vượt qua cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu là kiên trì tích lũy kiến thức và áp dụng chúng vào công việc hằng ngày. Tôi học tập và trở thành doanh nhân bởi tôi yêu thích kinh doanh. Nhiều bạn trẻ đã cùng học với tôi, dù đi sâu vào chuyên môn hay đi làm quản lý cho người khác, cũng đã đạt được những thành công ấn tượng, với mức lương hoàn toàn so sánh được với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn ở các nước phát triển.

Và một động lực rất lớn giúp tôi vượt qua bao trở ngại trong việc vừa học vừa làm là niềm tin rằng: người VN không thua ai cả, không đầu hàng bất kỳ khó khăn nào cả.

Tiến sĩ Mai Hữu Tín - Phó chủ tịch Hội DNT VN

T.Hằng (ghi)

Thông điệp Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI gửi thanh niên cả nước

Sinh thời Bác Hồ đã từng nói “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên”. Làm theo lời Bác, biết bao thế hệ thanh niên VN đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương yêu dấu. Đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt trọn niềm tin ở thế hệ thanh niên ngày nay, coi thanh niên là “rường cột của nước nhà”. Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI, với tinh thần “Thanh niên xây hoài bão lớn, chung sức vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”, với tình cảm và trách nhiệm trước đất nước và nhân dân, chúng tôi kêu gọi hội viên, thanh niên cả nước và các bạn trẻ đang sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài cùng quyết tâm:

1. Đoàn kết một lòng, yêu nước, yêu đồng bào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Xây hoài bão lớn, học tập và làm theo lời Bác, rèn đức, luyện tài, trang bị kỹ năng và kiến thức xã hội để sống đẹp, sống có ích.

3. Mang nhiệt huyết, trí tuệ của tuổi trẻ tình nguyện bảo vệ môi trường, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, tham gia xây dựng cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội.

4. Sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó, có ý chí học tập, nghiên cứu vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức, chủ động lập thân, lập nghiệp.

5. Sẵn sàng đi đến mọi nơi, dù là biên cương hay hải đảo, dù miền xuôi hay miền ngược, cống hiến cho Tổ quốc.

6. Xây dựng tình hữu nghị, hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình và tiến bộ xã hội.

Khi Tổ quốc cần, thanh niên ta tiến lên, tiến lên, tiến lên!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU