xa xeo ho

Chuyên nghiệp hóa đại biểu Quốc hội - con đường tất yếu

Chuyên nghiệp hóa đại biểu Quốc hội - con đường tất yếu

0

Ngày 25/10 này, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa IX nước ta sẽ bắt đầu làm việc. Cử tri cả nước theo dõi hoạt động của Quốc hội giữa hai kỳ họp với những đánh giá phấn khởi - theo thông tin mà tôi có. Điểm đặc biệt được xem như một cải cách quan trọng là các phiên họp của đại biểu Quốc hội chuyên nghiệp, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hầu hết được loan tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng.