vinaconex

 /// Đ.N.T

50% số doanh nghiệp mà SCIC đầu tư không có hiệu quả

0
Kiểm toán Nhà nước vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).