Huỳnh Huy Bình - SBD 673 Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Huỳnh Huy Bình số báo danh 673 đến từ Vĩnh Long.

Nguyễn Đặng Ngọc Nhi - SBD 672 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Nguyễn Đặng Ngọc Nhi số báo danh 672 đến từ Nghệ An.

Hilbert Clara Thảo Vy - SBD 671 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Hilbert Clara Thảo Vy số báo danh 671 đến từ TP.HCM.

Nguyễn Hương Giang - SBD 670 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Nguyễn Hương Giang số báo danh 670 đến từ Cần Thơ.

Hồ Nguyễn Thiên An - SBD 669 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Hồ Nguyễn Thiên An số báo danh 669 đến từ TP.HCM.

Lê Phương Nhung - SBD 668 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Lê Phương Nhung số báo danh 668 đến từ TP.HCM.

Hoàng Vy, Mỹ Kỳ, Hà My - SBD 667 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Hoàng Vy, Mỹ Kỳ và Hà My số báo danh 667 đến từ TP.HCM.

Trần Ngọc Anh Thư - SBD 666 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Trần Ngọc Anh Thư số báo danh 666 đến từ Hà Nội.

Nhóm Đoàn Kết - SBD 665 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của nhóm Đoàn Kết số báo danh 665 đến từ TP.HCM.

Nhóm B.A.P - SBD 664 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của nhóm B.A.P số báo danh 664 đến từ Đồng Tháp.