ứng xử văn minh

Nói ít hiểu nhiều

Nói ít hiểu nhiều

3
Trong quyển Nói ít hiểu nhiều - ba chìa khóa chinh phục người nghe, của Connie Dieken, người sáng lập kiêm chủ tịch của onPoint Communication, nơi đã hướng dẫn hàng ngàn nhà lãnh đạo từ các công ty như Apple, Olympus và McDonald’s về cách thức giao tiếp hiệu quả và đạt dược kết quả khả quan đã tổng kết rằng, có ba chiến thuật chinh phục người nghe, đó là Kết nối, Truyền đạt và Thuyết phục.