tuy phong

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa phát điện thương mại /// Quế Hà

Bãi xỉ than ở Vĩnh Tân đã quá tải

11
Bãi xỉ than Vĩnh Tân chưa tới 40 ha, đã chứa 9,3 triệu m3, đang vào giai đoạn chịu quá tải. Trong khi đề án tiêu thụ tro xỉ chưa được phê duyệt. Nhà máy làm gạch từ tro xỉ đang giậm chân tại chỗ.