T.Ư xem xét ra Nghị quyết về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tới 2045

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Theo thông cáo từ Văn phòng T.Ư Đảng, tiếp tục Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII, ngày 6.10, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, CNH, HĐH đất nước là chủ trương lớn, nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ trung tâm, quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, tới nay, do nhiều nguyên nhân, chúng ta vẫn chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Tổng bí thư cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã xác định: cần phải “tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Do đó, thời gian qua, Bộ Chính trị đã ráo riết chỉ đạo tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu xây dựng đề án trình T.Ư tại hội nghị lần này xem xét, ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Tổng bí thư, các đột phá chiến lược chưa có sự bứt phá. Tăng trưởng kinh tế không đạt được mục tiêu chiến lược đề ra. Nội lực của nền kinh tế còn yếu; năng lực độc lập, tự chủ thấp, còn phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Năng suất lao động thấp và chậm được cải thiện. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng thúc đẩy CNH, HĐH; doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế. Các vấn đề phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường cũng còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đồng bộ với phát triển kinh tế...

Tổng bí thư nhìn nhận, đây là vấn đề quan trọng song phức tạp; hiện vẫn còn vấn đề chưa thật rõ và không ít những ý kiến khác nhau, nhất là trong bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, Tổng bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Trong chiều 6.10, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận Báo cáo tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025. Theo dự kiến, Hội nghị T.Ư 6 sẽ bế mạc vào 9.10.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU