T.Ư thảo luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Theo thông cáo từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 5.10, tiếp tục Hội nghị T.Ư 6 khóa XIII, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ hàng loạt tồn tại, yếu kém trong công tác này như: việc nhận thức về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng còn vấn đề chưa thật rõ; việc hoàn thiện mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị…

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng trong công tác lãnh đạo, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Vẫn còn tình trạng bao biện, áp đặt, làm thay hoặc né tránh, sợ trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ngoài ra, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế; chưa thật sự bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, thiếu cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng, trọng dụng nhân tài; chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn thiếu gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, Tổng bí thư yêu cầu cần chú ý những giải pháp mới, đột phá, khả thi, khắc phục các bất cập, tồn tại cần sớm khắc phục trong vấn đề này.

Chiều cùng ngày, T.Ư Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên quan vấn đề này, trong phát biểu khai mạc, Tổng bí thư cũng lưu ý, đây là vấn đề quan trọng song phức tạp; hiện vẫn còn vấn đề chưa thật rõ và không ít những ý kiến khác nhau, nhất là trong bối cảnh, tình hình trong nước và thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Do đó, Tổng bí thư đề nghị T.Ư tập trung thảo luận, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU