tiểu thuyết kinh điển

Lời nói dối kinh điển

Lời nói dối kinh điển

0
Một nhóm nghiên cứu đã khảo sát 2.000 người Anh để tìm hiểu về những cách thức mà người ta thường sử dụng để tỏ ra hiểu biết.