thu nhập

Cơ sở hạ tầng là một trong những nút thắt của Việt Nam  /// Ảnh: Ngọc Thắng

Thu nhập Việt Nam bao giờ đuổi kịp thế giới?

14
Hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam thoát nghèo, người dân có mức thu nhập trung bình (2.800 USD) song mới chỉ bằng 20% ASEAN, 40% toàn cầu; thậm chí để bằng Trung Quốc hiện nay sẽ mất 10 năm, bằng Hàn Quốc thì cần 30 năm…