Thông báo của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons

0

Ngày 02 tháng 6 năm 2020. Thay mặt Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons, Kustocem Pte. Ltd. thông báo:

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons là ngày 22 tháng 6 năm 2020 theo Nghị quyết của Ban giám đốc của Kustocem Pte. Ltd. ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Các tài liệu đính kèm, vui lòng xem tại http://kusto.com.vn/ctd/

Announcement of Coteccons Construction Joint Stock Company

2nd June 2020. On behalf of Coteccons Construction Joint Stock Company, Kustocem Pte. Ltd:

Announces the record date for finalizing the list of shareholders to attend the Extraordinary Meeting of Shareholders of Coteccons Construction Joint Stock Company is 22nd June 2020 in accordance with the Resolutions of the Board of Directors of Kustocem Pte. Ltd. dated 1st June 2020.

For relevant files, please refer to http://kusto.com.vn/ctd/

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU