Ứng dụng mạng xã hội để phổ biến, giáo dục pháp luật

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ban Bí thư yêu cầu đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ban Bí thư yêu cầu đa dạng hóa nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí; đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật.
Ban Bí thư cũng yêu cầu đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU