Hội nghị T.Ư 6 Khóa XII: Đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ “hàm” không hợp lý.
Người dân luôn mong mỏi Đảng không ngừng đổi mới (ảnh: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một buổi tiếp xúc cử tri) /// Ảnh: Ngọc Thắng Người dân luôn mong mỏi Đảng không ngừng đổi mới (ảnh: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một buổi tiếp xúc cử tri) - Ảnh: Ngọc Thắng
Người dân luôn mong mỏi Đảng không ngừng đổi mới (ảnh: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại một buổi tiếp xúc cử tri)
Ảnh: Ngọc Thắng
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... là một trong những vấn đề quan trọng sẽ được bàn bạc, thảo luận ở Hội nghị lần thứ 6 BCH T.Ư Đảng khóa XII vừa khai mạc sáng qua (4.10) tại thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hội nghị T.Ư 6 Khóa XII: Đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị
Ảnh: Nhật Bắc
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư đã phát biểu gợi mở, nhấn mạnh một số vấn đề để T.Ư quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.
Xác định các chính sách biện pháp đột phá, khả thi
Tại hội nghị lần này, T.Ư thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2017; những kết quả, thành tích đã đạt được, cũng như hạn chế, yếu kém còn tồn tại...


Hội nghị T.Ư 6 Khóa XII: Đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị - ảnh 2
Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng
Hội nghị T.Ư 6 Khóa XII: Đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị - ảnh 3

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng


Tổng bí thư lưu ý, cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, chất lượng tăng trưởng chậm được cải thiện mặc dù tình hình trong nước và quốc tế năm 2017 nhìn chung thuận lợi hơn so với năm 2016.
Tổng bí thư yêu cầu, trên cơ sở đó dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2018.
Đặc biệt là đề ra các chính sách, biện pháp có tính khả thi cao, các chính sách, biện pháp đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ công; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
Đảng ta đã ban hành và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới.
Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý. Tổ chức bộ máy của khối MTTQ VN và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới.


Tại hội nghị này, BCH T.Ư thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình KT-XH và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán tài chính - ngân sách năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và tiến hành một số công việc quan trọng khác.


Tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ “hàm” không hợp lý. Cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập; số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều.
Tổng bí thư nhấn mạnh cần bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; không nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội.
Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của Đảng, Nhà nước, MTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức bộ máy bên trong từng cơ quan, đơn vị...
Nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
Đến nay, chưa kể tổ chức, biên chế trong công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước, cả nước có khoảng 58.000 đơn vị sự nghiệp công lập với 2,5 triệu biên chế; giữ vai trò chủ đạo, cung cấp hầu hết dịch vụ sự nghiệp công, liên quan đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội.
Việc đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết.
Tại hội nghị này, T.Ư tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cần được tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhưng thận trọng, vững chắc và đặt trong tổng thể tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sự cần thiết phải đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công (xã hội hóa nhưng không thương mại hóa), phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế.
Hội nghị T.Ư 6 Khóa XII: Đổi mới, tinh gọn hệ thống chính trị - ảnh 4
Toàn cảnh khai mạc hội nghị
Ảnh: TTXVN
Trong đó, cần xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân; vai trò, vị trí của các đơn vị sự nghiệp công lập trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Từ đó đề ra quan điểm, mục tiêu và định hướng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với bảo đảm ổn định chính trị, xã hội nói chung và từng ngành, lĩnh vực cụ thể nói riêng.
Tổng bí thư nhấn mạnh nội dung chương trình của hội nghị T.Ư lần này: “Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng”.
Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 11.10.
Nâng cao sức khỏe nhân dân
* Kiểm soát quy mô, nâng cao chất lượng dân số
BCH T.Ư sẽ bàn và ra nghị quyết nhằm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, xác định quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
* Hiện tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng và ngày càng lan rộng. Nước ta đang bước vào thời kỳ "già hóa dân số", đứng trước nguy cơ "chưa giàu đã già", bỏ lỡ cơ hội của "thời kỳ dân số vàng". Chất lượng dân số, nhất là chiều cao và thể lực chậm được cải thiện. Tổng bí thư gợi mở những nội dung cần tập trung thảo luận về công tác dân số trong thời gian tới nhằm kiểm soát quy mô, nâng cao chất lượng dân số...

(*) Tít bài do Thanh Niên đặt

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyen Saomai

Nguyen Saomai

Lòng dân rất kỳ vọng vào kết quả của lần họp này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU