Hầu hết 'Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ' vi phạm pháp luật VN

5 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đó là khẳng định của lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ khi trả lời PV Thanh Niên hôm qua.