Giảm được 12 vụ nhưng tăng 9 cục và tổng cục

4 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, số vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ giảm 12 tổ chức; nhưng số cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ lại tăng 7 tổ chức; số tổng cục và tổ chức tương đương tăng 2 tổ chức. 
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cho đến thời điểm này, sau khi Chính phủ đã ban hành đủ 22/22 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; số lượng vụ, cục, tổng cục (không tính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 22-NQ/TW) vẫn tăng.
Cụ thể, tuy số vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; nhưng số cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là 125 tổ chức, tăng 7 tổ chức và số tổng cục và tổ chức tương đương là 29 tổ chức, tăng 2 tổ chức.
Chính phủ đã ban hành 17/29 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các tổng cục và tương đương và so với Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII, đã tăng 2 tổng cục (không tính các tổng cục thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng).
Theo đó, số lượng vụ, cục thuộc tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ (không tính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) biến động như sau: vụ và tương đương thuộc tổng cục là 219 tổ chức, tăng 6 tổ chức; cục thuộc tổng cục là 102 tổ chức, tăng 2 tổ chức; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục là 128 tổ chức, tăng 5. Như vậy, giảm được 12 vụ thuộc bộ, nhưng số vụ thuộc tổng cục lại tăng thêm 6. Nhìn tổng thể, các đầu mối vẫn tăng chứ không giảm.
Cũng theo Bộ Nội vụ, đã có 4 tỉnh thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh gồm: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai; giảm được 5 cơ quan. Ở cấp huyện, có 15 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, giảm được 185 phòng chuyên môn.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyen Van Hach

Nguyen Van Hach

thế thì tốn công của ban hành nghị định của CP; có khi còn tăng biên chế; đúng bình mới rượu cũ; tinh gọn tổ chức bộ máy ở đâu? các bộ nên bỏ tổng cục, như bộ công an
tongson

tongson

Vậy cũng như không .
Quang

Quang

Quy luật tuần hoàn mà, người ở chỗ này giảm, người chỗ kia tăng, bù trừ cho nhau.
Huỳnh Minh Chiếu

Huỳnh Minh Chiếu

Cải cách biên chế tổ chức kiểu như bong bóng "bóp chỗ này, phì chỗ kia". Ở cấp trung ương mà cách thực hiện còn tìm mọi cách để "lách", thì chủ trương tinh giản bộ máy công quyền còn ý nghĩa gì?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU