Tổng bí thư, Chủ tịch nước:

‘Giải quyết tốt quan hệ giữa quy luật thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa’

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Quan hệ giữa tuân theo quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những quan hệ lớn mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải nghiên cứu để giải quyết.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 11 /// Ảnh Đăng Khoa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 11 - Ảnh Đăng Khoa
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 11
Ảnh Đăng Khoa

Chuẩn bị kỹ cả văn kiện lẫn nhân sự Đại hội XIII

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 chiều 12.10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo, tờ trình các văn kiện trình Đại hội XIII, đồng thời, cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
Trung ương yêu cầu phải nhận thức sâu sắc hơn nữa tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng khi đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
“Phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để Đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Giải quyết tốt các mối quan hệ lớn

Đánh giá về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016 - 2020), nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Trung ương yêu cầu phải với tinh thần thực sự khách quan, cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, nhìn tổng thể, sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, nhất là 10 năm gần đây, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, cũng phải thấy còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.
Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân của những kết quả, thành tích đã đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong thời gian qua, dự báo đúng tình hình đất nước và xu thế phát triển của thế giới trong thời gian tới, chúng ta sẽ có điều kiện để xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, phải tiếp tục bám sát thực tiễn, đi sâu nghiên cứu, tổng kết, thảo luận, tạo sự thống nhất cao hơn về mục tiêu, quan điểm, các khâu đột phá và một số vấn đề mới, vấn đề khó; nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn như: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội...
Bên cạnh đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt quan tâm những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể như: đổi mới, hoàn thiện thể chế, huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế và các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn để triển khai xây dựng các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo...

Đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, phải phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm đã có được trong nhiệm kỳ khoá XII, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.
Từ đó, Trung ương yêu cầu tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; giữ vững, kiên định bản chất cách mạng và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay, Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; tổ chức tốt việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện, trình Trung ương xem xét thông qua trong năm 2020, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
ChinhDanh

ChinhDanh

Chính xác, giải quyết điều đó không khó. Định hướng XHCN là là quản lý theo mô hình tập trung với sở hữu nhà nước làm chủ đạo. Như vậy, việc quốc hữu hóa là yếu tốt tất nhiên để định hướng XHCN, chính vì thế sau khi cổ phần hóa cho người dân làm kinh tế đa thành phần đến khi đạt được mục tiêu thì nên quốc hữu hóa để xóa bỏ ra bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo, chế độ đẳng cấp, nạn bóc lột lao động, lối sống thực dụng, và tha hoá con người. Đó là mục tiêu và là lý tưởng của đảng Cộng Sản quang vinh muôn năm.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU