Đến năm 2021 công chức, viên chức hưởng lương theo vị trí việc làm

10 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (DN).
Theo đó, chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực DN; thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của DN để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.
Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của DN. Đến năm 2030, thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực DN; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực DN trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia; thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong DN nhà nước theo phương thức khoán nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của DN.
Nghị quyết cũng yêu cầu các bộ đề xuất và phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập... Các bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu công chức, viên chức và cơ cấu của các đối tượng trong lực lượng vũ trang, xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, tinh giản biên chế theo chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thói đời

Thói đời

Mức lương đủ sống hứa từ năm này sang năm khác
Vutan

Vutan

Không thích thì vẫn có chọn lựa khác mà, luật đâu cấm cbcc bỏ việc đâu?
Nphong

Nphong

Nếu sắp xếp, loại bỏ được "thành phần ăn theo" thì với quỹ lương hiện tại lương của công chức - viên chức sẽ rất cao. Có làm được không mới là mấu chốt của vấn đề ?
Ngô Duy Tùng

Ngô Duy Tùng

Sao tiền lương không làm theo thông lệ quốc tế ? Họ đâu có sửa tới sửa lui hoài ,mà ổn định
Ngô Duy Tùng
le long

le long

Mức lương cỡ cấp tướng, tá quân đội, công an còn chưa đủ sống nữa đó huống chi người lao động
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU