QUỐC HỘI KHOÁ XV

Danh sách đại biểu quốc hội

Địa phương ứng cử

Tổng số: {{list.length}} đại biểu

{{selectedMember.HoTen}}

Số phiếu: {{selectedMember.SoPhieu|number}}

Ngày sinh: {{selectedMember.NgaySinh}}
Dân tộc: {{selectedMember.DanToc}}
Quê quán: {{selectedMember.QueQuan}}
Trình độ: {{selectedMember.TrinhDo}}
Học hàm, học vị: {{selectedMember.HocHamHocVi}}
Lý luận chính trị: {{selectedMember.LyLuanChinhTri}}
Nghề nghiệp, chức vụ: {{selectedMember.NgheNghiepChucVu}}
Địa phương ứng cử: {{selectedMember.DiaPhuongUngCu}}

Báo Thanh Niên

Bình luận

//insertCity(1076990); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount1076990').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi