Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi tiêu chuẩn huyện, xã để tiến hành sáp nhập

8 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu trong năm 2019 sẽ sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật, trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã làm cơ sở cho việc sáp nhập.
Tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ được điều chỉnh trước khi tiến hành sáp nhập /// Ảnh Trung Nguyên Tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ được điều chỉnh trước khi tiến hành sáp nhập - Ảnh Trung Nguyên
Tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, xã sẽ được điều chỉnh trước khi tiến hành sáp nhập
Ảnh Trung Nguyên
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 37 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Nghị quyết đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sáp nhập các quận, huyện, phường, xã, thị trấn chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.
Ngoài ra, nghị quyết cũng khuyến khích các tỉnh thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuần.
Từ năm 2022 đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Về lộ trình thực hiện, nghị quyết nêu rõ, trong năm 2019 sẽ sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật (trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ) làm cơ sở cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã.
Bên cạnh đó, bố trí nguồn kinh phí xây dựng đề án và giải quyết các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính.
Trong năm 2019, cơ bản sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích và quy mô dân số. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp và giải quyết chế độ, chính sách đối với những đối tượng bị tác động do các đơn vị hành chính.
Trong 2 năm 2020 - 2021, tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị hành chính mới sau sắp xếp.
Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng, thực hiện kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đạt tiêu chuẩn cho giai đoạn tiếp theo.

Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý

Nghị quyết cũng đưa ra một loạt nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện các mục tiêu và lộ trình của việc sáp nhập.
Cụ thể là rà soát, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm đồng bộ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của hầu hết nhân dân.
Cùng với đó là rà soát, bổ sung, hoàn thiện hoặc ban hành mới các văn bản quy định pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp.
Nghị quyết cũng yêu cầu tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với những địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp lại.
Xây dựng và phê duyệt quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm đến năm 2030 các đơn vị hành chính trong cả nước cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết cũng nêu rõ, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.
Bên cạnh đó, xây dựng khung danh mục vị trí việc làm để các địa phương tiến hành xây dựng vị trí việc làm; từ đó có lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các nghị quyết, kết luận của Ðảng, quy định của nhà nước và phù hợp với thực tế. Chậm nhất là 5 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất thì biên chế và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính mới bảo đảm theo đúng quy định.
Các ban, bộ, ngành liên quan hướng dẫn chính quyền địa phương các cấp triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan nhân thân hoặc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.
Các địa phương được bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ trong việc xây dựng đề án và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm việc sử dụng kinh phí đạt hiệu qua cao nhất.
Nghị quyết 18 Hội nghị T.Ư 6 khóa XII xác định mục tiêu đến năm 2021 sắp xếp, thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số và diện tích.
Theo Bộ Nội vụ, căn cứ Nghị quyết 1211 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính thì cả nước có 588/713 đơn vị hành chính cấp huyện (chiếm 82,47%) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích, dân số. Trong đó có 259 đơn vị (chiếm 36,33%) chưa đạt 50% của 1 trong 2 tiêu chuẩn diện tích hoặc dân số; có 18 đơn vị (chiếm 2,52%) đồng thời chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích và dân số.
9.434/11.162 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 84,51%) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích, dân số. Trong đó, 6.191 đơn vị (chiếm 55,46% chưa đạt 50% của 1 trong 2 tiêu chuẩn diện tích hoặc dân số; có 637 đơn vị (chiếm 5,71%) đồng thời chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn diện tích và dân số.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Phạm Xuân Phụng

Phạm Xuân Phụng

Từ ngày lập nước đến nay đã có bao lần nhập vào rồi lại tách ra... Hy vọng lần này đề án nghiên cứu thật kỹ, lắng nghe nguyện vọng nhân dân để chỉ có thêm một lần sáp nhập các đơn vị hành chính nữa mà thôi!
Hoàng Mai Thanh

Hoàng Mai Thanh

Bộ máy của ta qúa cồng kềnh, lãng phí nhân lực, không phát huy được tiềm năng con người.
Những người tài giỏi,có tri thức,học vấn cao, có năng lực, có chí cầu tiến thì họ không muốn làm việc trong cơ quan nhà nước, vì những thói đố kị hẹp hòi và không thi thố tài năng được !
Theo tôi, ở Nông Thôn, cấp xã thì nên sáp nhập, từ 3 đến 4 xã lại thành một xã . Tương tự, công an xã thì thành lập đồncông an và xã đội thì thành lập ban chỉ huy quân sự vùng ( lấ tên địa danh tiêu biểu nào đó ....) Còn ở Thành Phố và các Đô Thị thì có cấp Phường , nên sáp nhập ba ,bốn Phường lại thành một. Phường. Tương tự , công an Phường thì thành lập Đồn Công An, cò Phường đội thì thành lập ban chỉ huy quân sự khu vực... Còn các đoàn thể, Đoàn thanh niên, hội LHPN, Mặt trận tổ quốc, hội CCB, ở No6nt Thôn thì đưa về Thôn. Còn ở thành phố, đô thị thì đưa về Khu Phố (không thành lập cấp Phường/ Xã nữa và tuyệt đối không lấy ngân sách chi cho các đoàn thề này nữa mà họ hoạt động phải trên cơ sở phí của hội viên đóng góp ! ) Trên cơ sở phải tinh giảm 75% đến 80% biên chế hiện nay ! Nếu ai không đảm đương được công việc thì Nghỉ đi ! để cho người có khả năng làm được người ta làm !
Trong thiên hạ có nhiều người tài giỏi và tâm huyết với xã hội lắm qúy vị ạ.
duc

duc

Xã kiểu này không còn là xã nữa mà thành tổng rồi!
Nguyễn Phúc Hội

Nguyễn Phúc Hội

Có lẽ nên sáp nhập cấp tỉnh trước còn chứng phân nửa hay một phần ba là hay hơn vì tuy lớn nhưng ít. Cấp xã để mai tính. Tìm người giỏi làm bí thư, chủ tịch hai hay ba chục tỉnh thành dễ hơn cho sáu, bảy chục tỉnh thành. Tuy có những khó khăn không nhỏ phải giải quyết nhưng từ đó ngân sách sẽ bớt thâm hụt, bộ máy chánh quyền chạy nhanh-trơn hơn, chắc chắn hiệu quả hơn,...
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU