Bộ Chính trị yêu cầu coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, bộ máy nhà nước

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của T.Ư khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hóa, tương xứng với tăng trưởng kinh tế.
Bộ Chính trị cũng yêu cầu tập trung xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; chấn chỉnh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá tư tưởng duy tâm thần bí, thực hành mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự.
Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống chính trị và xã hội.
Cùng với đó, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa. Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.
 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU