Ban Bí thư: Kiên quyết lên án hành vi xúc phạm, phân biệt đối xử phụ nữ

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ban Bí thư yêu cầu tạo mọi điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật.
Chỉ thị của Ban Bí thư do Thường trực Ban Bí thư ký đưa ra nhiều yêu cầu về công tác phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp /// Ảnh Gia Hân Chỉ thị của Ban Bí thư do Thường trực Ban Bí thư ký đưa ra nhiều yêu cầu về công tác phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp - Ảnh Gia Hân
Chỉ thị của Ban Bí thư do Thường trực Ban Bí thư ký đưa ra nhiều yêu cầu về công tác phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp
Ảnh Gia Hân

Tạo mọi điều kiện cho phụ nữ tham gia công tác quản lý

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Theo đó, Ban Bí thư cho rằng, công tác phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn nhiều khó khăn, thách thức.
Đặc biệt, việc thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển có mặt hạn chế; giáo dục gia đình chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng mất cân bằng sinh và già hoá dân số có xu hướng gia tăng; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có lúc, có nơi chưa kịp thời…
Cạnh đó, một số cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm phát huy mạnh mẽ vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực.
Nhận định tình hình mới có những vấn đề mới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức đảng tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Trong đó có việc phải nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.
Đồng thời, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực mới; tạo mọi điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật.
Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại, xúc phạm và phân biệt đối xử với phụ nữ…

Giải quyết những vấn đề mới, khó

Ngoài ra, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đại biểu các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Theo đó, việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới ở mỗi cấp hội cần bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ và Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm.
Ban Bí thư yêu cầu chỉ đạo công tác nhân sự Đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo hội các cấp bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỉ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, Nhà nước.
Ban Bí thư lưu ý, phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội; phân công cấp uỷ viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác Hội, ứng cử tham gia lãnh đạo tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đồng cấp.

Bình luận

User
Gửi bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU