Ban Bí thư: Đổi mới toàn diện giáo dục pháp luật trong nhà trường

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ban Bí thư yêu cầu đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật.
Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vừa được Thường trực Ban Bí thư ký ban hành /// Ảnh Ngọc Thắng Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vừa được Thường trực Ban Bí thư ký ban hành - Ảnh Ngọc Thắng
Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vừa được Thường trực Ban Bí thư ký ban hành
Ảnh Ngọc Thắng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
Theo đó, Ban Bí thư đánh giá, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32, dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn hạn chế. Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức; phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu quả.
Đáng nói, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế.

Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí

Từ đó, để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, Ban Bí thư yêu cầu nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
“Xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”, kết luận của Ban Bí thư nêu rõ.
Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ban Bí thư cũng yêu cầu, đa dạng hoá nguồn lực xã hội cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhóm đối tượng đặc thù yếu thế, đồng bào dân tộc, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật. Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; chú ý củng cố đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo chính sách

Ban Bí thư cũng yêu cầu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, mặt trận và đoàn thể nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cạnh đó, Ban Bí thư chỉ rõ, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát thực tiễn cuộc sống và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật.
Ban Bí thư yêu cầu đổi mới, đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ưu tiên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả đối với các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; nâng cao chất lượng các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật. Đồng thời, đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU