Tập Trung Đông Người

Cùng nhau chống “giặc”

Cùng nhau chống “giặc”

0
Việt Nam là một dân tộc luôn cố kết trong hoạn nạn, luôn đoàn kết trong đấu tranh chống giặc. Khi gọi Covid-19 là “giặc” thì chính là lúc người Việt Nam biết, chỉ có chiến đấu mới sống còn. Lùi lại là chết.