Phân công soạn thảo văn bản về đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh

2 Thanh Niên
Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo 28 nghị định thuộc 4 lĩnh vực: đất đai; xây dựng; bảo vệ môi trường; đầu tư, kinh doanh...
Thủ tướng vừa ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tại Quyết định số 1078/QĐ-TTg.
Theo đó, Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo 28 nghị định thuộc 4 lĩnh vực: đất đai; xây dựng; bảo vệ môi trường; đầu tư, kinh doanh; sửa đổi, bổ sung 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực nhà ở; sửa đổi, bổ sung 22 thông tư của bộ trưởng thuộc 3 lĩnh vực: đất đai; xây dựng; đầu tư, kinh doanh.
Các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, trình ban hành đối với từng văn bản trong danh mục; phân công trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được phân công trong việc xây dựng, trình văn bản; công khai nội dung công việc, tiến độ, tên chuyên viên đơn vị theo dõi và lãnh đạo phụ trách, kết quả cụ thể từng giai đoạn. Không gia hạn thời hạn trình, rút văn bản, trường hợp đặc biệt, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, giải trình để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
chay

chay

Lại thêm một số chủng loại mới trong rừng luật của ta ,.... ôi thôi .. phong phú quá ...! Tuyệt quá ..., đẹp quóa...
việt

việt

cần thêm chế tài với ai soạn thảo ẩu các văn bản có liên quan, thì phải làm sao? Cuongquocviet2017@gmail.com

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU