Nhà trường chọn sách giáo khoa bằng bỏ phiếu kín

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố thì nhà trường có quyền chọn sách và mỗi môn học chỉ chọn 1 sách giáo khoa.

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa /// Ảnh BÁ HẢI
Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa
Ảnh BÁ HẢI

Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, dự thảo nêu rõ: lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp.

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa bao gồm các nội dung chủ yếu: phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Giám đốc sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với địa phương.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là hội đồng) do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập 1 hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 hội đồng.

Hội đồng phải có đại diện cha mẹ học sinh

Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) có sách giáo khoa lựa chọn, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

Dự thảo cũng nêu rõ: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của các nhà xuất bản không được tham gia hội đồng”.

Hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông.

Cơ cấu của hội đồng bao gồm: chủ tịch hội đồng là người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông; phó chủ tịch hội đồng là cấp phó người đứng đầu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn; thư ký hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn; ủy viên hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Ủy viên hội đồng có nhiệm vụ và quyền tham gia các cuộc họp của hội đồng; tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa; nghiên cứu, đánh giá các sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và các tài liệu liên quan do hội đồng cung cấp; chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa.

Bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa

Dự thảo thông tư quy định: tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, đề xuất với hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn sách giáo khoa.

Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá đề xuất danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn theo các nguyên tắc quy định tại thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương quy định để bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa bằng hình thức bỏ phiếu kín; sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 50% số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản, có chữ ký của chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các thành viên tham dự.

Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đề xuất của hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Công bố sách giáo khoa được chọn trước năm học mới ít nhất 5 tháng

Dự thảo thông tư quy định: “Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 5 tháng”.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo sở và Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại thông tư này. Bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Sở và Phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lý. Hướng dẫn cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với địa phương.

Các cơ sở giáo dục sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy và học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa có bản quyền theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước học sinh, cha mẹ học sinh, các cơ quan quản lý giáo dục về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông.

Trước đó, ngày 22.11, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã công bố quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ký ban hành với 32 sách giáo khoa của 8 môn học được phê duyệt trong lần này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU