Nanogen

Kết quả tiêm thử nghiệm giai đoạn 1, 2, cho thấy, 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt 99,4%

Vắc xin Covid-19 Nanocovax có thể đạt hiệu quả 90%

11
Khoảng 1.000 người tình nguyện đã được tiêm vắc xin Nanocovax giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Kết quả thử nghiệm trước đó cho thấy, 100% tình nguyện viên đều sinh miễn dịch tốt, tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh đạt 99,4%.