nấm bào ngư xám

Thành công với nấm bào ngư xám

Thành công với nấm bào ngư xám

6
Nhờ áp dụng chịu khó học hỏi kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất,  2 anh Trần Văn Ngoan và Vũ Đức Đạo đã thành công với mô hình trồng nấm bào ngư xám.