Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc với bãi Tư Chính