Mức cho vay

Mức cho vay theo Nghị định 61/2015 của Chính phủ

Mức cho vay theo Nghị định 61/2015 của Chính phủ

0
Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai chương trình vay vốn cho các đối tượng căn cứ theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ với các mức cho vay như sau: