mưa đá

Nhàn đàm: Đi qua mưa

Nhàn đàm: Đi qua mưa

0
Không phải chỉ là hiện tượng của trời đất, thế giới tự nhiên, mưa còn tham dự vào đời sống tinh thần của con người, với những tác động từ hữu hình chuyển sang thuần cảm.