lý luận

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo 	 /// Ảnh: TTXVN

Làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội

0
Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Công tác lý luận còn lạc hậu, tính dự báo thấp

Công tác lý luận còn lạc hậu, tính dự báo thấp

0
Ngày 11.3, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TƯ của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.
Làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

0
Ngày 14.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình tổ chức triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 21-NQ/TW).
Nhiều ưu tư về văn hóa dân tộc

Nhiều ưu tư về văn hóa dân tộc

0
Hội thảo Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) được tổ chức tại TP.HCM trong 2 ngày 9, 10.12.