luật Bảo vệ môi trường

Đừng đẩy phần khó cho dân

Đừng đẩy phần khó cho dân

1
Nhà nước không thể giành phần việc dễ làm là cấm hay đặt ra các điều kiện để dễ quản lý mà đẩy phần khó cho người dân.