Kỷ niệm 100 năm ngày sinh
cố Thủ tướng

Võ Văn Kiệt

23/11/1922 - 23/11/2022

Xem tiếp

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được biết đến là vị lãnh đạo “nghe được nguyện vọng của người dân, tập hợp được ý kiến và nhân tài thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Và trong những tình huống đặc biệt, ông có đủ dũng khí quyết đoán vượt lên những rào cản, ràng buộc của quá khứ.

Xem tiếp

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh
cố Thủ tướng

Võ Văn Kiệt

23/11/1922 - 23/11/2022

Với 86 tuổi đời, 69 năm tuổi Đảng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Với tầm tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi và trăn trở, qua nhiều trọng trách gánh vác, ông đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng.

Với 86 tuổi đời, 69 năm tuổi Đảng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Với tầm tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi và trăn trở, qua nhiều trọng trách gánh vác, ông đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng.