kích thích tiêu dùng

Nghịch lý giải ngân

Nghịch lý giải ngân

0
Theo Bộ Tài chính, có tới 10 địa phương chưa giải ngân phần vốn cấp phát đầu tư công.