khai thác đất sét trái phép

Chấn chỉnh tình trạng khai thác đất sét trái phép

Chấn chỉnh tình trạng khai thác đất sét trái phép

0
Xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp mua lại đất nông nghiệp, đất trồng rừng của các hộ gia đình, sau đó xin cải tạo đất để trồng cây, tận thu đất để san lấp công trình nhưng thực chất là khai thác đất sét.