Kéo dài thời gian giảm giá dịch vụ chứng khoán đến giữa năm 2021 do Covid-19

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Việc giảm giá 15 dịch vụ chứng khoán sẽ được kéo dài đến hết tháng 6.2021 thay vì hết tháng 8.2020. 

Nhiều dịch vụ chứng khoán được giảm giá kéo dài đến giữa năm 2021 /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Nhiều dịch vụ chứng khoán được giảm giá kéo dài đến giữa năm 2021
Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 70/2020 về việc kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020 ngày 18.3.2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ được tiếp tục kéo dài từ ngày 31.8 đến hết ngày 30.6.2021 (kéo dài thêm 10 tháng) để tiếp tục giảm giá từ 10 – 50% đối với 9 dịch vụ và miễn hoàn toàn không thu đối với 6 loại dịch vụ chứng khoán. Cụ thể, 9 dịch vụ tiếp tục được giảm giá từ 10 - 50%, trong đó có 3 dịch vụ được giảm 10% là dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; 2 dịch vụ được giảm từ 15 - 20% gồm dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; 4 dịch vụ được giảm từ 30 - 50% là dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm, dịch vụ thực hiện quyền, dịch vụ chuyển khoản chứng khoán, dịch vụ đấu giá và chào bán cạnh tranh. Bên cạnh đó, 6 dịch vụ được miễn 100% bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tiếp tục thực hiện việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Thông tư nêu rõ, sau ngày 30.6.201, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 31.8.2020.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU