hội liên hiệp thanh niên việt nam

Ban hành chính sách dành cho cán bộ Đoàn, Hội

Ban hành chính sách dành cho cán bộ Đoàn, Hội

0
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Quyết định số 13 về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (gọi chung là cán bộ Đoàn, Hội) trong các cơ sở giáo dục và dạy nghề.