hội đồng trường

Bầu hội đồng trường tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM /// UEH

Nét mới trong các hội đồng trường

0
Các trường đại học đã tổ chức bầu hội đồng trường theo nghị định hướng dẫn luật Giáo dục đại học sửa đổi. Nét mới là trong hội đồng trường có lãnh đạo các cơ quan nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp.