học sinh nghỉ học

An toàn là trên hết

An toàn là trên hết

0
Cho học sinh nghỉ học trong thời điểm đã lên lịch thi học kỳ liệu sẽ gây khó khăn cho các trường trong việc đánh giá học sinh?