Hệ Thống Xét Nghiệm

Hệ thống xét nghiệm Covid-19 Realtime PCR tại Quảng Nam /// Ảnh: Hữu Trà

Khó nuốt!

8
Không riêng gì Quảng Nam, một số tỉnh, như: Quảng Ninh, Thái Bình, các đơn vị cung cấp hệ thống xét nghiệm Covid-19 bán giá cao cũng chủ động tiếp cận bên mua để giảm giá bán, từ bỏ lợi nhuận...