Tra cứu điểm thi Lớp 10 PTNK 2020

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

KẾT QUẢ TRA CỨU

Thông tin Điểm môn Điểm lớp CS1 Điểm lớp CS2
P1 P2 P1 P2 P1 P2
STT Khu vực Họ tên SBD Ngày sinh Giới tính Môn thi
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12