Tra cứu điểm thi Lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa 2020

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

KẾT QUẢ TRA CỨU

Thông tin Điểm thi cụm 1 Điểm thi cụm 2
STT Trường Họ tên SBD Ngày sinh Giới tínhMôn thi Tổng điểm
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12