dương minh long

Hội An /// ẢNH: DƯƠNG MINH LONG

Hôn một lần ở Hội An

0
Hội An không là quê
Mà là hương, khổ thế
Quên quê, ai có thể
Hương ư? Ôi dễ gì