dịch vụ internet

Loại bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội sau 3 giờ

Loại bỏ nội dung vi phạm trên mạng xã hội sau 3 giờ

0
Mạng xã hội phải có khả năng lưu trữ tối thiểu 2 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin - Truyền thông.