dạy trực tuyến

Giáo viên tiểu học dạy trực tuyến trong những ngày học sinh nghỉ dịch Covid-19 năm 2020 /// ĐĂNG NGUYÊN

Giáo viên biến thách thức thành cơ hội

12
Những ngày tạm rời bảng đen, phấn trắng vì dịch Covid-19 không chỉ là một phần ký ức đặc biệt của năm 2020 mà còn là thách thức cho giáo viên khi chuyển qua dạy học trực tuyến để thích nghi với trạng thái bình thường mới.