dây tây

Những cái nhất ở hội sách

Những cái nhất ở hội sách

0
Rất muốn tránh hai tiếng “tự hào” vì nghe có vẻ sáo mòn quá, nhưng ở đây hai tiếng ấy theo nghĩa chân phương lại rất chính xác để đánh giá về Hội sách TP.HCM lần 7 - 2012 đang diễn ra.